regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.milena-skarpety.pl

1.

Właścicielem Sklepu Internetowego www.milena-skarpety.pl jest Małgorzata Karpińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Emka Małgorzata Karpińska z siedzibą w Rzgowie, 95-300 Rzgów ul. Stadionowa 4, NIP: 729-010-39-75, REGON: 471098899, telefon kontaktowy: +48 600 397 507, Konto bankowe: 59 1140 2004 0000 3302 7345 2533 , zwany dalej Sprzedającym.

2.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady zamówienia o obowiązkiem zapłaty, zakupu przez Klienta w Sklepie Internetowym www.milena-skarpety.pl towaru dostępnego i oferowanego przez Sklep Internetowy oraz dostarczenia towaru do Klienta. Złożenie zamówienia za w Sklepie Internetowym figurującym i zarejestrowanym pod adresem www.milena-skarpety.pl jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3.

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

4.

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.

5.

Informację o dostępnych w Sklepie Internetowym www.milena-skarpety.pl towarach, w tym podany dokładny opis, właściwości towaru, materiały, z których jest on wykonany oraz widoczne przy towarze ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, którego przyjęcie przez Klienta następuje w chwili złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar.

6.

Wszystkie ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT), a także inne składniki, takie jak cła i inne należności publicznoprawne. Klient dokonując zamówienia z obowiązkiem zapłaty ceny towaru, wybiera jednocześnie sposób dostawy, wskazując jednocześnie kwotę jaką zobowiązuje się zapłacić za dostawę towaru, zgodną z cennikiem dostaw. Po dokonaniu wyboru sposobu i ceny dostawy zgodnej z cennikiem Sklepu, Klient jest automatycznie informowany o łącznej kwocie jaką winien zapłacić za zamówiony towar wraz z kosztami jego dostawy, a nadto o terminie w jakim zapłata winna nastąpić. Sklep Internetowy www.milena-skarpety.pl, realizuje zamówienia wysyłane wyłącznie na teren RP.

7.

Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie bankowym Sprzedającego. Czas realizacji podany jest w karcie produktu w pozycji „wysyłka” i dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24 poz. 141 ze zm.).

8.

Zamówiony towar wraz z dokumentem potwierdzającym dokonaną sprzedaż (tj. fakturą lub paragonem) jest wysyłany za pośrednictwem wybranego przez Klienta operatora wskazanego w Cenniku Sklepu, na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, brak wskazania w zamówieniu żądania wystawienia przez Sprzedającego faktury powodować będzie automatycznie, załączenie i wysłanie do Klienta wraz z towarem paragonu fiskalnego.

9.

Składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty, Klient zobowiązany jest do zapoznania się
i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, potwierdzając ten fakt w odpowiednio wyznaczonym polu na stronie internetowej Sklepu, w chwili składania zamówienia. Klient jest jednocześnie zobowiązany do podania informacji, które umożliwią rejestrację, obsługę i realizację zamówienia; informacje te winny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne, pozwalające na zindywidualizowanie Klienta oraz dokonanie dostawy na wskazany przez niego adres. W razie niedochowania obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, o czym Klient niezwłocznie zostanie poinformowany, zaś kwoty dotychczas uiszczone przez Klienta, przekazane Sprzedającemu, zostaną mu niezwłocznie, zwrócone w tej samej formie w jakiej ich przekazanie Sprzedającemu nastąpiło.

10.

Sprzedający jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w przypadku niedokonania zapłaty ceny za zamówiony towar oraz za koszty jego dostawy.

11.

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów: a). dostawy zamówionego towaru w inny sposób, niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, a wybrany przez Klienta; b). bezpośrednich, związanych ze zwrotem zakupionych towarów (zgodnie z treścią art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz.827) c). należnych za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile usługa na wyraźne żądanie Klienta miała zostać wykonywana przez Sprzedającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy realizowane jest przez złożenie Sprzedającemu (na wskazany wyżej adres) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dniu , od dnia dostarczenia zamówionego towaru (objęcia go w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią) do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

12.

W razie odstąpienia opisanego w punkcie poprzedzającym, umowa jest uważana za niezawartą, zaś to, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot zakupionych towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, a do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.

13.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów zakupionych u Sprzedającego, które są wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza zakres potrzebny do sprawdzenia cech i funkcjonalności dostarczonego towaru.

14.

Sprzedawca, niezwłocznie, nie później jednak iż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.

15.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacji gdy zamówił on za zgodą Sprzedającego towary, których właściwości wykraczają poza standardowa ofertę Sklepu Internetowego, przygotowane na specjalne zamówienie i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb konsumenta.

16.

Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową. Towar reklamowany należy odesłać na adres, 95-300 Rzgów ul. Stadionowa 4, na koszt Klienta. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towary należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz reklamacyjny musi być wysłany wraz z towarem reklamowanym, a nadto drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu Internetowego wskazany na stronie: www.milena-skarpety.pl

17.

Klient traci uprawnienia przewidziane punkcie 16 Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych licząc, od dnia dostarczenia towaru wraz z formularzem reklamacyjnym, w którym zostaną opisane przyczyny reklamacji oraz żądania Klienta z tym związane. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

18.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu, korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

19.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego wyłącznie w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

20.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. Sprzedający informuje również, iż stosuje się do treści i zasad zawartych w kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy w dnia 23 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206

21.

 O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

22.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin”.
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego
i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

23.

Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.milena-skarpety.pl , należy je wszystkie wówczas wyłączyć.

24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego milena-skarpety.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.milena-skarpety.pl

FORMULARZ REKLAMACJI